cover pic
HØYSKOLEN I BERGEN-RAPPORT
10.03.2013
Enkelte bebuarar i sjukeheim er sjeldan og aldri på WC. Tidlegare studiar viser at baderomsfasilitetane i helseinstitusjonenr ikkje er optimale for sjuke og pleietrengjande. Idear om korleis sjukeheimar og omsorgsbustader bør vere utforma Offentlege føringar tilseier at bueiningar i sjukeheimar med tilhøyrande bad bør vere utforma slik at bebuar ikkje må skifte bueining om pleiebehova endrar seg.

Bano Sverige AB  
Hammarby Allé 91
120 63 Stockholm - Sverige
Telefon: +46 (0)8 30 11 10
Telefax: +46 (0)8 651 16 22